Algemene Voorwaarden Passion2Dance

Passion2Dance – Passion2Dance is een reisbureau dat dansreizen organiseert naar het buitenland. Voor deze dansreizen gelden voor de deelnemers hiervan de volgende aanvullende bepalingen. Deze bepalingen worden bij de verkoop van dansreizen aan de deelnemers verstrekt. Iedere deelnemer die een dansreis van Passion2Dance volgt, stemt in met deze bepalingen.

Dansreizen – Op de website staat omschreven wat een deelnemer van de dansreis kan verwachten en wat de bijzondere bepalingen zijn.

Totstandkoming en inhoud van de overeenkomst– De overeenkomst tussen Passion2Dance en de deelnemer komt tot stand door aanvaarding door de deelnemer van het aanbod van Passion2Dance zoals is vermeld op de website voor de geboekte dansreis. Dit gebeurt nadat het door de deelnemer ingevulde aanmeldingsformulier door Passion2Dance is ontvangen en de boekingsbevestiging door Passion2Dance is verstuurd. Ook dient een aanbetaling van 50% door de deelnemer te zijn betaald. Dit bedrag dient te worden overgemaakt op de rekening van Passion2Dance.

Betalen – De aanbetaling van 50% dient na ontvangst van de boekingsbevestiging direct te worden voldaan op de rekening van Passion2Dance, onderdeel van Variaty B.V. Na ontvangst van de aanbetaling is de inschrijving definitief. Uiterlijk 8 weken vóór aanvang van de dansreis dient het volledige bedrag te zijn betaald. Indien u een reservering maakt voor een reis die binnen acht weken voor vertrek aanvangt, dient het volledige bedrag per omgaande aan ons te worden overgemaakt. De reispapieren kunnen wij u pas toezenden op het moment dat de volledige betaling door ons is ontvangen.

Deelnemen dansreis – Het is een deelnemer niet toegestaan drugs te gebruiken of mee te brengen naar dansreizen van Passion2Dance. De deelnemer dient tijdens het deelnemen van dansreizen in een goede geestelijke gezondheid te verkeren. Heeft een deelnemer hierover twijfels, dan dient de deelnemer zich vóór de reis te melden bij het organisatieteam van Passion2Dance. Het is een deelnemer niet toegestaan alcohol te gebruiken tijdens de reis naar de bestemming. Tijdens de dansreis dient de deelnemer op een verantwoorde manier om te gaan met het gebruik van alcohol.

Vereiste documenten en reisverzekering – Indien de deelnemer niet (deels) aan het evenement kan deelnemen vanwege het ontbreken van (geldige) bescheiden/documenten, komt zulks met daaraan alle verbonden gevolgen voor rekening van de deelnemer.

De deelnemer dient naar het evenement de volgende benodigde documenten mee te nemen:
* Een geldig paspoort, of een identiteitskaart (binnen Europa).
* Een geldige reis- en annuleringsverzekering

Verhindering deelname dansreis – Een dansreis kan, zowel vóór de start of tijdens de dansreis, niet worden geannuleerd, tenzij Passion2Dance voor een dansreis een speciale annuleringsregeling heeft opgesteld. In dat geval kan enkel worden geannuleerd conform deze geldende regeling. Passion2Dance biedt geen inhaalreizen aan voor een deelnemer die verhinderd is om een dansreis mee te maken. Ook heeft Passion2Dance geen terugbetalingsverplichting indien een deelnemer een dansreis, om welke reden dan ook, niet heeft meegemaakt. Wij raden u aan een annuleringsverzekering af te sluiten voordat u de dansreis boekt.

Overdragen – Een dansreis van Passion2Dance is naam gebonden. Dit betekent dat een deelnemer zijn of haar programma niet aan een ander kan overdragen. In sommige gevallen biedt het programma van een dansreis de mogelijkheid om een gekochte ticket over te zetten op een andere naam. Informatie over deze mogelijkheden kan de deelnemer verkrijgen door contact met Passion2Dance op te nemen.

Klachten– Indien de deelnemer een klacht heeft over de uitvoering van de overeenkomst, zal de deelnemer dit onmiddellijk melden aan Passion2Dance, zodat Passion2Dance waar van toepassing een passende oplossing kan bieden. Indien de deelnemer de geboden oplossing voor de klacht onvoldoende vindt, dient de deelnemer dit onmiddellijk kenbaar te maken aan de Passion2Dance vertegenwoordiger ter plaatse en schriftelijk binnen 1 week na de aangeboden oplossing te melden aan Passion2Dance. Indien de klacht niet tijdig wordt ingediend, wordt de klacht niet in behandeling genomen.

Wijziging dansreis – Als door overmacht een dansreis niet door kan gaan, zorgt Passion2Dance voor een passend alternatief voor de deelnemers. Indien de plaats of het tijdstip van een dansreis wordt gewijzigd, zorgt Passion2Dance ervoor dat iedere deelnemer hiervan tijdig op de hoogte wordt gebracht. Gewijzigde dansreizen geven geen recht op restitutie van het aankoopbedrag.

Materiaal Passion2Dance – Het is een deelnemer van een dansreis niet toegestaan om materialen of beelden die de deelnemer in het kader van de dansreis wordt aangeboden voor commercieel gebruik te verveelvoudigen, bewerken of anderszins te gebruiken, tenzij Passio2Dance hiervoor toestemming heeft gegeven.

Aansprakelijkheid dansreis – Passion2Dance spant zich in om de dansreizen voor iedere deelnemer op een prettige en veilige manier te laten verlopen. Het deelnemen aan de dansreizen verloopt op eigen risico van de deelnemer. Passion2Dance kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige vorm van schade en/of letsel, waaronder gevolgschade, die mogelijk ontstaat tijdens de dansreis. Voor schade en letsel berokkend aan deelnemers door welke oorzaak dan ook, alsmede voor verlies, diefstal of beschadiging van bagage, eigendommen, geld inbegrepen, aanvaardt Passion2Dance geen aansprakelijkheid. Dit is voor eigen risico. De deelnemer is aansprakelijk voor de schade die Passion2Dance, haar personeel of vertegenwoordigers, vliegmaatschappij, transfer, hotelkamer of arrangementsonderdeel door zijn/haar fout oplopen, alsook wanneer de deelnemer zijn contractuele verplichtingen niet is nagekomen. Schade die door de deelnemer is veroorzaakt, wordt direct verhaald.

Schade die is toegebracht door (ingeschakelde) derden en schade die is ontstaan door het niet opvolgen van aanwijzingen van Passion2Dance, komen niet voor vergoeding in aanmerking. Ook is Passion2Dance niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van spullen die de deelnemer meegebracht heeft.

Beelden dansreizen – Passion2Dance kan tijdens dansreizen foto’s, video’s en geluidsfragmenten maken. Op deze beelden kan een deelnemer herkenbaar zijn. Passion2Dance heeft het recht om deze beelden te gebruiken, bijvoorbeeld voor marketingdoeleinden.

Privacy – Vanaf 25 mei 2018 is Passion2Dance verplicht om informatie te verstrekken over gegevensverwerkingen die plaatsvinden. Informatie over websitebezoek is opgenomen in onze privacyverklaring. Bij vragen of verzoeken omtrent privacy kunnen deelnemers altijd contact opnemen door te bellen naar +31-(0)6-25156152 of een mail te sturen naar info@passion2dance.nl.
Als een deelnemer zich aanmeldt voor een dansreis, vraagt Passion2Dance om persoonsgegevens, maar nooit meer dan noodzakelijk voor het programma. Soms is een naam, e-mailadres en telefoonnummer voldoende, in andere gevallen zijn bijvoorbeeld ook adresgegevens nodig. Een naam is nodig om onze producten persoonlijk aan te kunnen bieden, het e-mailadres om producten toe te sturen en een woonadres wordt enkel gebruikt om materialen toe te sturen.

Passion2Dance maakt gebruik van de volgende programma’s:

  • Surveymonkey: dit programma verwerkt gegevens uit enquêtes;
  • Mailchimp: vanuit dit systeem worden nieuwsbrieven verstuurd.

Passion2Dance neemt de bescherming van gegevens zeer serieus. Passion2Dance neemt noodzakelijke maatregelen om misbruik, verlies of toegang door derden tegen te gaan. Mocht er ondanks alle inspanningen een data-lek voorkomen, dan meldt Passion2Dance dit bij de daarvoor bestemde autoriteiten en wordt contact opgenomen met de betrokkenen.
Door fiscale regelgeving is Passion2Dance verplicht om de gegevens van deelnemers voor een periode van zeven jaar te bewaren. Na deze periode worden de gegevens verwijderd.
Iedere (ex)deelnemer heeft altijd het recht om ons te vragen om inzage te geven in zijn of haar gegevens. Ook kan het verzoek worden gedaan de gegevens te wijzigen of te verwijderen. Passion2Dance hanteert hierbij de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Een (ex)deelnemer heeft het recht om een klacht over Passion2Dance met betrekking tot de privacy in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Toepasselijk recht– Op elke overeenkomst tussen Passion2Dance en de deelnemer is Nederlands recht van toepassing. 

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer 17150956.
Laatst bijgewerkt op 25 juni 2018.